Защита на личните данни

Търсене

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни на „Профи Травъл Център“ ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница и интегрираните на нея Интернет резервационна система и системи за търсене и закупуване на хотелски резервации, моля да се запознаете с общите условия за ползване на уеб сайта.

„Профи Травъл Център“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация за Администратора на лични данни:
Въведение:

Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС. 

Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.

„Профи Травъл Център“ ЕООД обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни

Принципите, които спазваме при обработването на лични данни са:

„Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност" - ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;  

Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. 

Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

„Свеждане на данните до минимум" – събираме само подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

„Ограничение на целите" - ние събираме данните Ви само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

„Точност" - поддържаме данните точни и в актуален вид; 

„Ограничение на съхранението" – съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;

„Цялостност и поверителност" – ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане

„Отчетност" – Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Съгласието е необходимо:

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните. 

Ние обработваме лични данни, когато съгласието на субекта на данните е дадено изрично за една или повече конкретни цели, в рамките писмена декларация, като искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма и се използва ясен и прост език.

В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

В случай на отказ от страна на пътуващия да предостави съгласие за обработка на лични данни, ние няма да сме в състояние да изпълним поетите договорености за закупуване на самолетен билет. 

Оттегляне на съгласие:

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.

След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Цели на обработването:

Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:

Категории физически лица:

В този сайт ние обработваме лични данни за следните категории физически лица:

Категории физически лица:

Данни относно физическата идентичност:

Специални категории лични данни („чувствителни данни"):

Ние не обработваме данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Източници, от които събираме лични данни:

Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.
Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Категории получатели на личните данни:

Категориите получатели, на които можем да предоставяме лични данни са:

Бисквитки:

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът SkyProfi.bg използва „бисквитки“. Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при браузване в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки, но потребителите могат да настроят своите браузъри, така че те да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент. Ние използваме бисквитките, за да следим посещаемостта на нашия сайт, да анализираме доколко Вие лесно работите с него и да Ви помогнем да не попълвате една и съща информация всеки път, когато посещавате нашия сайт. Събраната информация се обработва от „Профи Травъл Център“ ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Срок на съхранение на личните данни:

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме. 

Срокът за съхранение на личните данни при закупуване на самолетен билет е 3 години.

След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

Вие имате възможност да прекратите регистрацията си. След изтриване на акаунта, с който сте се регистрирали, автоматично се изтриват всички Ваши данни от сайта.

ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД  ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договор или с оглед легитимните ни интереси.

ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

Сигурност на данните:

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни.  Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Интаграм и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Профи Травъл Център ЕООД  не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

Права на субекта на лични данни:

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция:

Телефон:02 915 3 518

имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни:

Профи Травъл Център ЕООД, може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат. 

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. 

Бюлетин

Запишете се за бюлетин и бъдете първите получили ексклузивни оферти и новини от нас!

Можете да се отпишете по всяко време като натиснете линка в края на нашия мейл.

Всички полета са задължителни!

Съгласие за получаване и обработка на данни

За да бъдете информирани първи, моля дайте Вашето съгласие тук. След натискане на бутона ще получите мейл за потвърждение на посочения от Вас адрес. Съгласен съм Профи Травъл Център ЕООД да обработва посочените по-горе мои лични данни. Запознат/а съм с правото ми да оттегля по всяко време даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни. Запознат/а съм с политиката за защита на личните данни на Профи Травъл Център ЕООД.

(За да продължите, трябва да сте съгласни с условията)

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.